พิพิธภัณฑ์หอศิลปวีฒนธรรมเทศบาลเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุัดทำปี พ.ศ. 2547